Obchodní podmínky

[vc_row el_id=“nabidka“ el_class=“imrvere_nabidka“][vc_column][cz_content_box type=“1″ id=“cz_68737″ sk_overall=“background-color:#ffffff;padding:0px 30px;margin-top:-15px;box-shadow:0px 30px 100px 0px rgba(34,34,34,0.3);“ sk_overall_mobile=“margin-top:10px;“][cz_gap height=“75px“ height_tablet=“55px“ height_mobile=“35px“][cz_title title_pos=“cz_title_pos_center“ id=“cz_97162″ sk_overall=“font-size:28px;text-align:center;line-height:1.4;“]

Naše

Obchodní podmínky

[/cz_title][cz_image css_position=“relative;display: table;margin:0 auto“ id=“cz_88673″ image=“19″ sk_css=“margin-top:8px;margin-bottom:8px;“][/cz_image][cz_gap height=“15px“ height_tablet=“10px“ height_mobile=“10px“][cz_title id=“cz_55295″]Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1 Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách.
1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy hospudka.imrvere.com, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi
Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
1.1.5 „Provozovatel“ znamená společnost VACLAVINEK s.r.o., IČO: 05510104, se sídlem Smetanova 87, Frýdlant nad Ostravicí,
73911;
1.1.6 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.7 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
1.1.8 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak
i licence k užití této věci;

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
1.1 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků
platí, že:
1.1.1 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně
veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a
poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí
výlučně Uživatel.
1.1.2 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
1.2 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
1.1.1 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy;
1.1.2 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb
a jejichž plnění již začalo.
1.1.3 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

3 Proces uzavření Smlouvy
1.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze
strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Přejít k pokladně“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
1.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 1.1 těchto Obchodní podmínek ze strany
Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Dokonči objednávku“.
1.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 1.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
1.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o
kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 1.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován Eshop.
1.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje,
zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že
Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
1.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

4 Kupní smlouva
1.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
1.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
1.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez
uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že
jím objednané Zboží nemůže dodat.
1.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od
Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
1.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
1.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši
uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
1.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za
Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
1.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést
náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
1.1.8 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není
uvedeno výslovně jinak.
1.1.9 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
1.1.10 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny
za dané Zboží Uživatelem.
1.1.11 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro
dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
1.1.12 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v písemné podobě, a to spolu se Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží).

5 Reklamační řád
1.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
1.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to
možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
1.3 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho
součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
1.4 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud
Spotřebitel vadu sám způsobil.

6 Ochrana osobních údajů
1.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých
efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7 Užívání E-shopu
1.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
1.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
1.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby
nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
1.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8 Prohlášení Provozovatele
1.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny
systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám. 1.2 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou
být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku
Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
1.3 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakt.

9 Elektronická evidence tržeb
1.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
1.2 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky

10 Rozhodné právo
1.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11 Účinnost
1.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne
1. listopadu 2019.[/cz_title][cz_gap height=“75px“ height_tablet=“55px“ height_mobile=“35px“][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row]